ngoj
کمک به ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های اجتماعی و فرهنگیبیست وسومین سال (( فعالیت )) درزمینه ی (( اجتماعی،فرهنگی،هنری))
حمایت از هدفمندشدن مالیات شخصیت های حقوقیکمک به انجام مسوولیت اجتماعی شخصیت های حقوقی
روش حمایت

آماج و هدف ها،و زمان انجام برنامه های اعضای ((اوج اندیشان آزاد)) :

حمایت ازآسانیک گری

دربرنامه ۱۳۹۸-۱۴۰۵ حمایت ازپژوهش،تنظیم،تدوین واجرایی شدن دانش ومهارت تسهیل گریِ آسانیک میشود .

Read more

حمایت از ایجاد باشگاه کارآفرینان

در سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۲، حمایت از ایجاد باشگاه مجازی کارآفرینان با هدف معرفی ایشان به اعضا دردست اقدام است.

Read more

حمایت از اشتغال در صنعت چاپ

حمایت از مشاغل مربوطه به چاپ و تبلیغات در دستور کارسال۱۳۹۸-۱۴۰۵است که توسط خوده اعضا انجام میپذیرد.

Read more

پشتی بانی از پیشه (آسانیکا)

آسانیکا :آفرینش،جنبش، گسترش پیشه خود در کالبُد گروه،تیم،کانون،کُیان، سازمان،همستان ۱۳۹۸تا۱۴۰۵

Read more

حمایت از اشتغالزایی در صنعت غذا

در سال ۱۳۹۸-۱۴۰۵ حمایت از اشتغال در هریک از ارکان صنعت غذا خواهیم کرد.

Read more

حمایت ازکارآفرینی در صنایع شیمی

سال۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ حمایت از کارآفرینی درزمینه شیمی .

Read more

حمایت از اشتغال درپیرامون زیست

حمایت ازاشتغال به تولید واده های دوست دار زیست ، هدف سال ۱۳۹۸-۱۴۰۵ است.

Read more

حمایت همیشگی ازهنرهای دستی

در همه سال های پیش رو، همانند همیشه از اشتغال در صنعت و هنرهای دستی حمایت میکنیم.

Read more

حمایت از مهارت آموزی

حمایت ازمهارت آموزی کاربردی باروش های نوآورانه از۱۳۹۹تا۱۴۰۴

Read more

حمایت ازکاشانه

حمایت از کاشانه داری وسامان سازی اعضااز سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵

Read more

حمایت از اشتغال درصنعت

حمایت از فعالیت های تولیدی اعضا،در عرصه صنعت،ازسال۱۳۹۹تا۱۴۰۵

Read more

حمایت ازشغل های نوپا

حمایت از شغل های نوپا(star up)اعضا همانند سال های پیش وهمیشه

Read more
((رُخِش))، عکس های رویداد های ((اوج اندیشان))ازسال 1382 تاکنونبرگزارکننده رویدادها: کانون((هماد))
نمایشگاه مجازی

دو کانون پایه در طرح های سال های1398-1400

 سال تاسیس کانون((گرای)) : 1383

برپایه((بند5))((بخش ب))((ماده 9)) اساسنامه ((اوج اندیشان)) کانون((گرای))ازاعضای متخصص رایانه و دانش کامپیوترتشکیل شده است.تااعضا از امکانات بصری بهره مندشوند.

سال تاسیس کانون((گرای)) : 1383
سال تاسیس کانون ((چیلو)) : 1396

برپایه((بند8))((بخش ب))((ماده 9)) اساسنامه ((اوج اندیشان)) حمایت از اشتغال همیشه دربرنامه بوده است. ازسال1396کانون کارآفرینی(( چیلو)) تشکیل شده است. برای تمرکز تخصصی اعضا در این حوزه

سال تاسیس کانون ((چیلو)) : 1396

روش حمایت ازاستمرارفعالیت در ((اوج اندیشان آزاد))1398تا1403 :

حمایت از استمرارکار

ازکارآفرینی مهم تر استمرار کار است.

بیش تر

تیم حامی ایجادنهادهای رسمی ((آگشت))

تیم حامی استمرار فعالیت ((فرهیخته))

تیم حامی استمرار فعالیت ((داته))